JavaScript is deactivated on your browser. You must activate JavaScript in order to be able to use Företagskundportal. If you have any further questions, please contact your systems administrator or update your browser.

Rättslig grund för dina bokningar

Allmänna villkor

1. Omfattning

1.1 HRS Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668, Köln, (nedan kallad "agent"), utgör en del av HRS Group, som äger flera bokningsportaler för resetjänster. I formen av www.hrs.de & www.hrs.com (nedan kallad "online-portal") och alla relaterade partnerwebbplatser, drivs den som en global bokningstjänst för hotellrum och jämförbara boende- och resetjänster (t.ex. semesterbostäder) nedan kallade "boenden".

1.2 Dessa villkor gäller för såväl alla ej bindande bokningsförfrågningar som bindande bokningar av boende som sker via agentens online-portal. Boenden som kan bokas genom agentens online-portal kan organiseras via bokningssystemet online som drivs av agentens partners, när så tillämpligt.

1.3 Dessa villkor gäller även om användaren som avser att boka boende (nedan kallad "kund") har andra villkor som inte stämmer överens med dessa villkor. Därför accepteras inte kundens villkor, även om agenten tillhandahåller tjänster samtidigt som den känner till dessa. Detta gäller förutsatt att inte annat överenskoms uttryckligen.

2. Erlagda tjänster

2.1 Skapa och använda MyHRS-kontot

2.1.1 Kunden kan välja att skapa ett användarkonto (nedan kallat ”MyHRS-konto”) på online-portalen. Med MyHRS-kontot får kunden bland annat följande förmåner:

 • Samla premiummil och poäng för varje hotellbokning
 • Spara upp till 30 % utifrån HRS företagstaxa
 • Spara upp till 15 minuter med Express Check-in och Check-out (expressincheckning och expressutcheckning)
 • Upp till 24 timmars goodwilltjänster i händelse av bristande kvalitet
 • Snabbare bokning, ändring och avbokning

Kunden får en omfattande översikt av alla förmåner och funktioner med MyHRS-kontot när detta har skapats.

För att skapa ett MyHRS-konto måste kunden ange namn och e-postadress och, om MyHRS-kontot skapas för affärsresor, namnet på arbetsgivaren. Kunden behöver även ange ett lösenord. Genom att klicka på Register Now (registrera nu) godkänner kunden de allmänna villkoren och skickar in ett anbud om att ingå avtalet för MyHRS-kontot. Agenten accepterar anbudet genom att bekräfta.

Avtalet om att använda MyHRS-kontot är kostnadsfritt för kunden, gäller för en ospecificerad tidsperiod och kan när som helst avbrytas av kunden. Agenten kan avbryta avtalet om att använda MyHRS-kontot genom att meddela detta två veckor innan.

2.2 Organisation och slutförande av avtal beträffande boende och resetjänst

2.2.1 Tjänsterna som erläggs omfattar organisation och slutförande av ett avtal beträffande boende eller resetjänst.

Om kunden gör bokningar för egen räkning

Avtalet ingås direkt mellan kunden och operatören för kundens valda boende (nedan kallad "leverantör") under bokningsprocessen. För detta ändamål tillhandahåller agenten leverantören (och/eller dennes tjänstleverantörer som är bundna genom avtal) angivna personuppgifter för kunden.

Om kunden gör bokningar för annan person

Avtalet ingås direkt mellan den person som kommer att nyttja leverantörens tjänster och/eller dennes arbetsgivare om kunden bokar en affärsresa, och leverantören. För detta ändamål tillhandahåller agenten leverantören (och/eller dennes tjänstleverantörer som är bundna genom avtal) angivna personuppgifter för den person som kommer att nyttja leverantörens tjänster. Därför är kunden skyldig att bara göra bokningar för (fysiska eller juridiska) personer för vilka kunden är berättigad att

 1. göra respektive yttranden

 2. tillhandahålla personuppgifter och ordna med överföringen av personuppgifter från agenten till leverantören.

Fler uppgifter angående behandlingen av personuppgifter finns i paragraf 9 såväl som i agentens dataintegritetsmeddelande.

2.2.2 Alla krav och skyldigheter som uppstår genom avtalet om boende eller resetjänst är direkt och exklusivt mellan kunden om kunden gör bokningar för egen räkning, och/eller personen som kommer att nyttja leverantörens tjänster om kunden bokar en affärsresa, och leverantören. Det finns inte något avtal om boende eller resetjänst mellan kunden och agenten.

2.2.3 Leverantören av boendet är inte agenten eller operatören av ett annat bokningssystem, utan leverantören som valts till faktisk avtalspartner. Om flera boenden bokas med agentens online-portal, väljer eller organiserar inte agenten den enskilda personens boenden. Detta är kundens ansvar. Villkoren som kunden specificerat (som plats, destination, pris, tidsperiod, kategori) tas i beräkning i största möjliga utsträckning i valet av enskilda boenden som föreslås av online-portalen. Dock ska det inte tolkas som om, baserat på online-portalens val, att det inte finns några andra boenden som bättre kan uppfylla kundens begäran eller villkor.

2.2.4 Om leverantören brister i sina skyldigheter måste inte agenten, men har rätt att, ersätta förluster som orsakats kunden i enskilda fall. Detta är för att underlätta ett smidigt verkställande av avtalet för kunden. I detta fall överlåter kunden sina ersättningskrav mot leverantören till agenten, så att agenten kan ställa krav på ersättning för åsamkade kostnader.

3. Kundrecensioner

3.1 Agenten erbjuder kunden alternativet att komma åt recensioner som skrivits av tredje part, såväl som ytterligare innehåll och bilder relaterade till de erbjudna tjänsterna på online-portalen. Detta återspeglar endast en personlig åsikt från respektive tredje part i relation till en specifik tidpunkt. Dessa åsikter formas även av skribentens personliga uppfattning och förväntningar. Det bör även tas hänsyn till att tjänsterna som erbjuds kan ha ändrats sedan innehållet laddades upp eller recensionen skrevs. Till exempel kan boendet ha möblerats om eller renoverats. Antalet recensioner bör även tas i beräkning, eftersom en enskild åsikt sällan är lika meningsfull som det övergripande intrycket baserat på ett antal recensioner.

3.2 Ombudet erbjuder kunden och även tredje parter alternativet att anonymt skicka in recensioner eller ytterligare innehåll eller bilder till online-portalen. Kunden är ensamt ansvarig för allt innehåll som hen tillhandahåller (t.ex. rapporter/bilder/videor).

3.3 Det är förbjudet att ladda upp innehåll till agentens online-portal:

 1. som är falskt eller vilseledande, särskilt genom att skicka in felaktiga och/eller partiska recensioner av boenden eller personer, nöjeslokaler och andra villkor/händelser beträffande boenden som kan inverka på beslut som tas av andra gäster.
 2. som är nedsättande, förolämpande, stötande, hotande, pornografiskt eller rasistiskt.
 3. som överträder tredje parts immateriella och/eller personliga rättigheter eller som på annat sätt är illegalt.
 4. som marknadsför produkter, tjänster eller företag, öppet eller i smyg. Detta gäller särskilt genom att skicka in recensioner för vilka kunderna har erbjudits betalning eller genom att recensera boende som erbjuds av leverantörer för vilken kunden arbetar.
 5. som omfattar länkar eller liknande information/referenser som syftar till att påverka funktionen för tredje partens datorer.

3.4 Om kunden överträder dessa villkor gällande uppladdning av innehåll har agenten rätt att ändra eller helt radera innehållet utan att meddela kunden och utan att ange några skäl till detta.

4. Bokning och reservationer

4.1 Varje reservation vidarebefordras till respektive leverantör via resebyrån som fungerar som mellanhand för kundens räkning. För att säkerställa en smidig hantering av bokningen är det därför viktigt att den information som lämnas av kunden (t.ex. datum för vistelsen, kontaktuppgifter) stämmer och är fullständig.

4.2 Den senaste möjliga tidpunkt då kunden kan checka in på boendet varierar beroende på typ av reservation. De olika reservationsalternativen beskrivs under bokningsförfarandet och väljs av kunden utifrån denna information. Om en sluttid för incheckning anges för den typ av reservation som har valts kommer reservationen att avbokas i händelse av sen ankomst. Efter detta klockslag har kunden inte rätt att kräva boende.

4.3 Vidareförsäljning av boenden som bokats via resebyrån är förbjuden. Detta omfattar i synnerhet vidareförsäljning av boenden till tredje part till ett högre pris. Om denna bestämmelse överträds förbehåller sig resebyrån rätten att utesluta kunden från byråns tjänster i framtiden. Vidare har leverantören rätt att annullera bokningen i sådana fall, samtidigt som agenten också kan förklara att bokningen annulleras. Därutöver måste kunden betala avbokningsavgifterna samt ersätta eventuella förluster som uppstår för agenten och/eller leverantören.

4.4 Boendet reserveras när bokningen görs och reservationen är giltig utan bekräftelse. Bokningsbekräftelsen visas på bildskärmen och skickas dessutom till kunden via e-post och, om så begärs, via sms i förkortat skick. Det är kundens ansvar att se till att den bekräftelse som skickas via e-post eller sms kan tas emot. Detta påverkar inte bokningens giltighet utan gäller i det särskilda fall då en felaktig e-postadress eller ett felaktigt telefonnummer har angetts.

4.5 Under bokningsförfarandet kan specialpriser visas, vilka måste förskottsbetalas helt eller delvis. I dessa fall kan de exakta villkoren granskas innan den slutgiltiga bokningen görs. Vanligtvis kan en bokning av detta slag endast göras med kreditkort, som debiteras avgiften direkt av den leverantör som står för det bokade boendet. Under bokningar av denna typ godtar kunden att den bokningsavgift eller det totalbelopp, inklusive eventuella skatter eller avgifter, som visas på bokningsskärmen debiteras direkt på kreditkortet.

Om leverantören samtycker till en förskottsbetalning av priset för boendet vilken inte görs med kreditkort, har leverantören rätt att annullera bokningen om denne inte erhåller förskottsbetalningen inom den period som anges i bokningsbekräftelsen. Vidare innebär inte en utebliven förskottsbetalning att kunden befrias från skyldigheten att annullera bokningen korrekt och betala de avbokningsavgifter som uppstår.

4.6 Beroende på typen av bokning kan det bli nödvändigt att lagra ett kreditkortsnummer och kreditkortets sista giltighetsdatum som en del av bokningsförfarandet. Det görs alltid en uttrycklig hänvisning på bokningsskärmen till att ett kreditkortsnummer behöver anges. Dessa uppgifter vidarebefordras till leverantören av det aktuella boendet och verifieras innan bokningen bekräftas. Ditt kreditkort är en betalningsgaranti för leverantören avseende alla kostnader för det bokade boendet.

4.7 Kostnaderna debiteras direkt på ditt kreditkort av leverantören Till vilken kortet ska visas. Den tidpunkt när debiteringen görs bestäms av leverantörens villkor.

4.8 Kreditkortet fungerar som säkerhet för leverantören och det kan debiteras med eventuella avbokningskostnader eller kompensationer av leverantören. Om verifiering av kreditkortsuppgifterna bestämmer att de är felaktiga eller att kortet inte kan debiteras kan leverantören annullera bokningen via agenten.

4.9 I fråga om hotellbokningar kan högst nio rum bokas på internet. Reservationer av fler än nio rum måste göras via resebyråns gruppbokningstjänster. Bekräftelsen av en sådan bokning är bindande. Det är inte tillåtet att dela upp en bokning på fler än nio rum på flera bokningar som omfattar högst nio rum vardera. Det finns särskilda förfrågningsmoduler för kunden när det gäller särskilda behov av rum för mässor och för konferenser, evenemang och gruppbokningar (10 rum eller fler).

5. Ändringar och avbokningar

5.1 Beroende på leverantörens villkor är kunden, efter att ha gjort reservationen, skyldig att betala det överenskomna priset (eller en del av det) för boendet om reservationen inte avbokas i tid eller om boendet inte utnyttjas utan avbokning. De specifika villkoren för avbokning beror på leverantören i fråga samt typen av bokning och anges separat på den relevanta bokningsskärmen och godkänns av kunden.

5.2 För att undvika missförstånd måste alla ändringar och avbokningar göras via agentens online-portal. Detta kräver direkt inmatning via online-portalen eller meddelande till +49 221 2077 600.Skriftliga meddelanden måste skickas till storno@hrs.de eller cancel@hrs.com senast 24 timmar innan agentens avbokningsperiod löper ut. Att ändringen eller avbokningen har inkommit i rätt tid avgörs baserat på när agenten mottagit meddelandet. Avbokningsperioden är vanligtvis baserad på lokal tid för den plats där det bokade boendet finns. Om avbokningen görs i tid och enligt villkoren utfärdas en avbokningsbekräftelse. Denna bekräftelse är ett intyg på avbokningen och ska därför behållas. Huruvida kostnader debiteras för avbokningen eller ändringen avgörs av leverantörens villkor för bokning eller avbokning.

5.3 Ändringar och avbokningar är möjliga innan den avbokningsperiod som anges i de relevanta avbokningsvillkoren har löpt ut. För vissa ändringar, t.ex. en förkortad vistelse, kan dock leverantören göra anspråk för eventuella förluster. När det gäller särskilda priser, tjänster och/eller datum samt för bokningar med mycket kort varsel är det vanligt att leverantörer inte tillåter kostnadsfri avbokning.

5.4 För att förhindra missbruk av online-portalen samt för att undvika att det uppstår onödiga problem med felaktiga bokningar för leverantören förbehåller sig resebyrån rätten att avboka en reservation i enskilda fall om kunden inte kan nås med hjälp av de kontaktuppgifter som anges eller om leverantören avslår bokningen på grund av att avbokningar eller utebliven ankomst ofta har förekommit tidigare. I dessa fall har kunden ingen rätt till något boende.. För att förhindra avbokningar av detta slag har dock kunden vanligtvis möjlighet att göra en bokning genom att uppge ett kreditkortsnummer.

6. Boendekategorier och information beträffande boende

6.1 All information gällande och beskrivningar av boenden bygger på leverantörens egen information. Agenten har inte någon inverkan i fråga om denna information och tar inte något ansvar för att den är korrekt eller fullständig.

6.2 Boenden som erbjuds är kategoriserade enligt kategorierna i agentens egna klassificeringssystem. Utöver kategorierna i andra klassificeringssystem (exempelvis klassificeringar som måste ges enligt lag i vissa regioner/länder), bygger detta system huvudsakligen på kundernas upplevelser och recensioner samt information från leverantörer som agenten kan ha kontrollerat. Klassificeringen ger endast ej bindande information om boendets standard och vad det har att erbjuda.

7. Rankning av boende

7.1 Efter en förfrågan på webbplatsen eller appen kommer det första boendet som visas för kunden att vara det som bäst uppfyller en mängd olika kriterier (däribland prisvärde, flexibla bokningsvillkor, hög kundnöjdhet, brett utbud, bra tjänster, extra kostnadsfria förmåner som exempelvis parkering eller Wi-Fi, hög konverteringsfrekvens, ingående beskrivning och många bilder på boendet, centralt beläget, osv.).

7.2 Under kampanjperioder kan vissa boenden mot betalning synas bättre på listan. Detta är endast ett ytterligare av de fler än 80 kriterierna som påverkar boendens plats på listan, och endast detta är inte tillräckligt för att garantera en topprankning. Naturligtvis kan kunden filtrera och sortera "Rekommendationslistan" utifrån sina egna kriterier (exempelvis "pris per natt").

8. Boendepriser

8.1 Om inte annat är angivet i bokningsvillkoren gäller alla priser per natt för enskilt boende och, beroende på bokningsvillkoren, kan de omfatta eller ej frukost (detta kan också skilja sig för bokningsperioder på flera dagar). De kompletterande tjänsterna som erbjuds beror på leverantör och måste betalas separat.

8.2 Leverantörer måste visa slutgiltigt pris inklusive skatter. Men det är leverantören som ensamt tillhandahåller prisinformationen. Lokala bestämmelser fastställer vilka skatter och andra avgifter som gäller för boende utomlands.

8.3 Om valutan som valts av kunden skiljer sig från den som begärts av leverantören, då kommer priserna i sökresultaten att visas i den valda valutan för att underlätta processen. Men den lokala valutan specificerad i prisvillkoren är bindande för bokningen och det kan förekomma valutakursskillnader.

8.4 Alternativet att löpande och samtidigt uppdatera priser och bokningar gjorda av kunderna på agentens online-portal, kan ibland innebära att priserna på boendets informationssida skiljer sig från priserna som innan visades på listan med boenden. Det slutgiltiga priset som visas före bokningsprocessen avslutas, är priset som gäller för kunden.

9. Dataintegritet

9.1 Agenten samlar in, handlägger och använder endast kundens personuppgifter i den utsträckning att kunden samtycker till detta eller att insamlingen, handläggningen och användningen av dessa uppgifter är tillåten enligt lag. Agenten samlar in, handlägger och använder endast uppgifter som krävs för att tillhandahålla tjänsterna och för användning och drift av online-portalen och/eller tjänsterna som erbjuds via online-portalen.

9.2 Agenten kommer inte under några omständigheter att sälja vidare uppgifterna till tredje part. Uppgifter överförs endast till tredje part i den utsträckning det krävs för bokningar med leverantören som kunden har valt eller för att utföra andra tjänster som måste tillhandahållas av agenten. Detta omfattar uttryckligen en överföring till agentens partner eller andra underleverantörer för syftet att utföra bokningen inom omfattningen för respektive avtalsenliga strukturer och inom ramverket för rättsliga bestämmelser, särskilt avseende dataintegritet.

9.3 Vidare information gällande dataintegritet och behandlingen av personuppgifter finns i [dataintegritetsmeddelande]

10. Marknadsföring

10.1 Om resebyrån har tillhandahållits kundens e-postadress i samband med bokningen eller registreringen för det låsta området genom kundens egna inloggning använder agenten denna adress i enlighet med bestämmelserna i paragraf 7.3 i den tyska lagen om otillbörliga metoder för ändamål som gäller elektronisk reklam och för egna liknande tjänster. När så sker ska resebyrån vidta alla åtgärder för att skicka kunden reklammaterial som är anpassat till kundens intressen. Kunden kan när som helst tacka nej till att ta emot elektronisk reklam genom att skicka ett e-postmeddelande till widerspruch@hrs.de utan andra avgifter än de kommunikationsavgifter som tas ut enligt de grundläggande avgifterna.

10.2 Därutöver förbehåller sig agenten rätten att skapa användningsprofiler under pseudonym i enlighet med definitionen i paragraf 15.3 i den tyska lagen om telemedia för ändamål som gäller reklam, marknadsundersökning och utformning av online-portalen i enlighet med efterfrågan. Kunden kan när som helst invända mot att en sådan användningsprofil skapas genom att skicka ett enkelt e-postmeddelande till widerspruch@hrs.de .

11. Garanti och ansvar

11.1 Agentens information har sammanställts med största omsorg. Men det finns inte någon garanti för att inga fel uppstår vid datainsamling eller -överföring. Dataöverföringen till andra datatransportörer eller för användning i annat syfte än de som angivits häri, är endast tillåtet med uttryckligt samtycke från agenten.

11.2 En del av informationen på agentens online-portal tillhandahålls av leverantörer, andra kunder och tredje part. Alla leverantörer, kunder och tredje parter är ensamt ansvariga för att informationen som de överför är korrekt, fullständig och aktuell, däribland angivna priser och tillgänglighet. Vidare säkerställer de att innehåll som överträder tredje parts juridiska ställning inte överförs. Agenten kan inte granska denna information och garanterar därför inte informationens korrekthet, fullständighet, kvalitet eller laglighet.

11.3 Kunden kommer att befria agenten från alla krav från tredje part på grund av en överträdelse av skyldigheterna angivna i 11.2. Kunden kommer även att stödja agenten i dess försvar mot sådana anspråk och ge agenten all nödvändig information.

11.4 Agenten blir inte ägare till detta innehåll eller kundrecensioner. Kundrecensioner återspeglar endast recensentens personliga åsikt. Agenten har inte något inflytande på formuläret, innehållet och användar-ID:n som används för dessa recensioner och tar därför inte något ansvar gällande detta.

11.5 Organisationen av boende genom agentens online-portal är kostnadsfritt för kunden. Samtidigt kan inte kunden göra några anspråk på den temporära tillgängligheten gällande agentens tjänster. Agenten ansvarar inte för avbrott (delvisa) i tjänsterna som beror på reparation, underhåll eller uppdatering eller av något annat skäl som är bortom dennes direkta kontroll eller som endast förhindrar användningen av tjänsterna i en försumbar utsträckning.

11.6 Agenten ansvarar inte för att bokningen slutförs, inte heller är den ansvarig för defekter eller skada som åsamkats i samband med leverantörens erläggande av boendetjänsten. Agenten ger inte några garantier gällande att vissa förfrågningar från kunden uppfylls.

11.7 Vidare är agentens ansvar undantaget beträffande alla skador, oavsett den juridiska orsaken, om inte skadan:

 1. beror på bristande uppfyllelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, dvs. skyldigheter vars uppfyllande gör det möjligt att verkställa själva avtalet och vars efterlevnad avtalspartner vanligtvis ska kunna lita på.
 2. orsakades av grov försummelse eller med ont uppsåt från agenten.
 3. utgör en livshotande skada eller hälsoskada, så som fastställt i den tyska lagen om ansvar för defekta produkter eller andra juridiskt bindande ansvarsgrunder.

11.8 Om agenten är ansvarig i enlighet med paragraf 11.7 för överträdelse av materiella avtalsenliga skyldigheter, men det inte har förekommit grov försummelse eller ont uppsåt, då är agentens ansvar begränsat till denna skada och den utsträckning som agenten vanligtvis kan förutse i enlighet med omständigheterna som den var medveten om då avtalet ingicks.

11.9 Garantikrav och ersättningskrav är begränsade till högst ett år efter då kunden blev medveten om dessa skador. Detta gäller inte skador som uppstår genom skadeståndsgrundande handling.

12. Övrigt

12.1 Tysk lag tillämpar undantaget av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och överensstämmande av lagvalsregler för internationell privaträtt.

12.2 Man når den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning med följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE . Agenten deltar inte, och är inte skyldig att göra det, i tvistlösningar inför en skiljenämnd för konsumenter.

12.3 Avtalet är verkställt i Köln. Köln utgör jurisdiktion för näringsidkare samt för privatpersoner som inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland. I alla andra fall gäller den lagstadgade jurisdiktionen.

12.4 Användning av agentens online-portal och dess innehåll är endast tillåtet för enskilda förfrågningar relaterade till boendebokningar. Automatiska förfrågningar är inte tillåtna. Datamaterialet har upphovsrätt och eventuell duplicering av det (särskilt genom "scraping") är därmed förbjudet. Särskilt är användning av datamaterial (som förfrågningsresultat i synnerhet) för vidareförsäljning förbjudet.

12.5 Länkar på denna webbplats till webbplatser för andra företag (tredje partsleverantörer) tillhandahålls endast i kundens intresse. Om kunden klickar på en sådan länk, kommer hen att lämna agentens webbplats. Agenten har inte någon kontrollöver innehållet på tredje partens webbplats. Därför kan inte agenten ge någon garanti gällande att tredje partens innehåll är korrekt, fullständigt eller säkert.

12.6 Agenten förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor för innehavare av MyHRS-konton och sådana ändringar gäller för framtiden. Agenten skickar ett e-postmeddelande med den nya versionen av de allmänna villkoren till kunder med ett MyHRS-konto senast fyra veckor innan de ska träda i kraft. Däri beskrivs de avsedda ändringarna. Såvida kunden inte avvisar detta inom fyra veckor från datumet då meddelandet har tagits emot bedöms att kunden har godkänt den nya versionen av de allmänna villkoren. Agenten informerar kunden om den ovan beskrivna möjligheten att avvisa den nya versionen såväl som konsekvenserna av att detta inte görs.

12.7 Om en bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller ej verkställbar, ska den tolkas på ett sätt som är kompatibelt med tillämplig lag och på ett sätt som i största möjliga utsträckning motsvarar parternas ursprungliga avsikt. Resten av avtalet påverkas inte av detta.

STATUS: april 2018